Текст песни BTS - BORN SINGER

Просмотров: 439
1 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни BTS - BORN SINGER, а также перевод песни и видео или клип.
[Jung Kook]: I’m a born сингер чом нычоборин гобек (ай свир)
Онджена молгиман хессотдон син-гируга нун апэ иссо (еги иссо)
[V]: I’m a born сингер оччомьен ирын гобек
гыредо ному хенгбокхэ I’m гууд whoa-whoa, yea-yea-yeah (SUGA)

[SUGA]: Нансанг чоым бангтан иран ирымыро сон мудэ
Самньен чон чон муде-и ма-ымыл даси гомунхэ
Ечонхи дегу чонном реппова дарылгэ опсотчи бат
Амачу-оран данео ви-e пыроран данорыл детссотчи
Гыторок вонхадон мудэ, ребыл хамье чумчул ддэ
Аджик сара-иссымыл ныггье пигонхаго годен чултогын
Ддавинын гьендилман хэ нэ сарамдыри чикьебонигга
Моми ападо ботилман хэ хамсонгдыри миллье-онигга

[SUGA]: Дебви чонху-и ча-ичом идол-гва раппер саи гьенг-гье-e
Сарадо ечонхи нэ гонгчаген рьем-и ча-иссо
Дегисилгва мудэ саи-есон пен-ыл дылго гасарыл ссо
Ирон нега нидыл нуненын мвога даллачьессо? Ав дамн, шит. нан ечонхэ
Нега бьенхетдаго? (Ват?) гасо чонхэ
Бьенхамопси бончирыл чикье I’m стилл рапперман
Самньенчон-гва дарымопси рап-хаго норехэ

[Jung Kook]: I’m a born сингер чом нычоборин гобек (ай свир)
Онджена молгиман хессотдон син-гируга нун апэ иссо (еги иссо)
[Jin]: I’m a born сингер оччомьен ирын гобек
Гыредо ному хенгбокхэ I’m гууд whoa-whoa, yea-yea-yeah

[Rap Monster]: Солчики дурьевоссессо
Кын сорин чьенваннындэ нал чынгмьенгханданын-гэ
Pen-гва ченгман алдон нега иджэ сесанг-ыл ноллекинданын-гэ
Ай дунно, сесанг-и гидачива ному бидечингхалггабва
Дурьевоссо нарыл мидочвотдон модын сарамдырыл бесин
Хагэ делггабва муго-ун оггарыл пьего чон мудэ-e олла
чалнаи ччалбын чончок, сумыл голла
Нега чикьебватдон сарамдыри иджен нал чикьебого иннэ
Хангсанг олльебватдон TV-сок гыдыри чигымын нэ ми-тэ
чумадынгчором сычил тымдо опси
Ханбонббунин ен-гыгын сичакдвеборьетчи
Самбунман чынгбалхан нэ самньени пиддам
питочинын мик-ваи гиссаум
Мьетсипчо-ил ббуни-отчиман ддокддоки ссоданэ I’m риал
‘Ямма ни ггумын мвоя’ нанын рап стар-га донын гоя Can’t ю фиил

[Rap Monster]: Гыриго нерье-он сун-ган гы хамсонг, Yeah Iай коулд рид ер минд
Ай коулд рид ер минд, мурымпье дасин мисоман
Маропси мембер-дырын гычо нэ оггарыл дудырьечвоссо
Ггок отгычегатындэ сыму бами хыллоборьессо
Энд лет зи хетерс хет он ми. Гьенэга нылсанг хэ-он ил
Нинега Keyboard ноллилдонг-ан нан нэ ггумдырыл чавотчи
санглесс, hairstyle. Вэ еканынчи ара
Оччетдын сымусар небода чал лаганын ная хаха

[V]: I’m a born сингер чом нычоборин гобек (ай свир)
Онджена молгиман хессотдон син-гируга нун апэ иссо (еги иссо)
[Jimin]: I’m a born сингер оччомьен ирын гобек
Гыредо ному хенгбокхэ I’m гууд whoa-whoa, yea-yea-yeah

[J-Hope]: Урига ддви-отдон нал (Eh) ури гати гьегготдон нал (Eh)
Самньениран сиган, моду ханага дветдон ма-ым
гырокэ хыллин пиддами нал чоксин
Мудега ггыннан дви нунмури бончин
Месун-ганмада часинегэ дачимхэ чосимыл илчи анкэ
Хангсанг надапгэ, чоыми на-егэ буггыропчи анкэ
Со ви го, ви го, ви го, до виро, виро, виро

([Jimin]: Yeah-oo… whoo!)
I’m a born сингер чом нычоборин гобек (ай свир)
Онджена молгиман хессотдон син-гируга нун апэ иссо (еги иссо)
I’m a born сингер оччомьен ирын гобек
Гыредо ному хенгбокхэ I’m гууд whoa-whoa, yea-yea-yeah
[Jung Kook]: I’m a born singer Chom Nychoborin Gobek (Ay Svir)
Ondjena Molgiman Hessotdon Sin-Giruga Nun Apa Isso (Egi Isso)
[V]: I’m a born singer ochchomien iryn gobek
to general nomu hengbokhe I’m guud whoa-whoa, yea-yea-yeah (SUGA)

[SUGA]: Nansang choyim bangtan iran irymyro dream mude
Samnien jon jon mode and ma-ymyl dasi gomunhe
Echonghi Degu Chonnom Reppova Darylge Opsotchi Bat
Amachu-Oran Daneo vi-e Pyroran Danoril Detssotchi
Gytorok vonhadon mude, was gone hame chumchul dde
Adjik Sara-Isymyl vyggye Pigonhago is fit Chultogin
Ddavinin gyendilman he ne saramdyri chikebongigga
Momi apado botilman he hamsongdyri millie-onigga

[SUGA]: Debbi Chonghu and Cha-ichom idol-gwa rapper sai gieng-gye-e
Sarado Hechonhi Ne Gongchagen Ryom-and Cha-Isso
Degisilgwa Mude Sai-Eson Pen-yl Dylgo Hasaryl Sso
Iron nega nynal nunenin mvoga gave way to you? Av Damn, sew. nan e he
Nega bienhetdago? (Wat?) Gaso chonhe
Bienhamopsi Bonchire Chickier I’m Still Rapperman
Samnenchon-gva darymopsi rap-hago norehe

[Jung Kook]: I’m a born singer Chom Nychoborin Gobek (Ay Svir)
Ondjena Molgiman Hessotdon Sin-Giruga Nun Apa Isso (Egi Isso)
[Jin]: I’m a born singer ochchomien iryn gobek
To greedonomu hengbokkhe I’m guud whoa-whoa, yea-yea-yeah

[Rap Monster]: The Sons of Duryevossesso
Kyn Sorin Chienvanynde Nal Chyngmyenghandanyn-ge
Pen-gva chengman aldon nega ije sesang-yl nollekindanyn-ge
Ai dunno, sesang-and quick-hinged bidechnalggvva
Duryevosso dug midosquatdon fashion samramdyryl besin
Hage delggabva mugo-un oggaryl drink cheon mude-e olla
Chalnai Chchalbyn Chonchok, Summed up the goal
Nega chikebvatdon saramdyri ijen nal chikbiogo inne
Hangsang Ollebvatdon TV-juice gydyri chigymyn ne mi-te
Chumadyngor Sym Tymdo Opsi
Hanbonbbunin en-gygyn Sichakdweboretchi
Sambunman chingbalhan ne samneni piddam
Pitochinin mik-vai Hissum
Mietcipcho-il Lebuni-otdiman ddokddoki ssodane I’m rial
‘Yamma ni ggumyn mvoya’ nanyn rap old star ga donyon goy Can’t u fiil

[Rap Monster]: Gyrigo Nerye-he Sung-Gan Gee Hamsong, Yeah I Coold Rid Ermind
Ai could read ermind, murrype dasin misoman
Maropsi member-dyryn gycho ne oggaryl dudurychevosso
Ggok otygyegatyne sym bami hylloboreyesso
End yo zi heters hat he mi. Gyenega nylsang he-he silt
Ninega Keyboard Nollilydong An Nah Ne Gyumdyryl Chavotchi
sangless, hairstyle. Ve ekaninchy macaw
Ochchetdyn Nemoda Symusar Chal Lagan Naya Haha

[V]: I’m a born singer chom nychoborin gobek (ai svir)
Ondjena Molgiman Hessotdon Sin-Giruga Nun Apa Isso (Egi Isso)
[Jimin]: I’m a born singer ochchomien iryn gobek
To greedonomu hengbokkhe I’m guud whoa-whoa, yea-yea-yeah

[J-Hope]: Uriga dvi-otdonal (Eh) uri gati gieggotdon na (Eh)
Samneniran Sigan, Fashion Khanaga Dovdon Ma-th
gyroke chillin piddam nal choxin
Moudega gogyunnan dv nonmuri bonchin
Mesun-ganmada chainige dachimhe chosimyl ilchi ankhe
Hangsang nadapge, choyi na-ege buggyropchi anke
So you go, you go, you go, do viro, viro, viro

([Jimin]: Yeah-oo ... whoo!)
I’m a born singer chom nychoborin gobek (ah svir)
Ondjena Molgiman Hessotdon Sin-Giruga Nun Apa Isso (Egi Isso)
I’m a born singer ochchomien iryn gobek
To greedonomu hengbokkhe I’m guud whoa-whoa, yea-yea-yeah
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет