Текст песни Історичні пісні - Чи не той то хміль

Просмотров: 53
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Історичні пісні - Чи не той то хміль, а также перевод песни и видео или клип.
Чи не той то хміль,
Що коло тичин в’ється?
Ой той то Хмельницький,
Що з ляхами б’ється.
Чи не той то хміль,
Що по пиві грає?..
Ой той то Хмельницький,
Що ляхів рубає.
Чи не той то хміль,
Що у пиві кисне?
Ой той то Хмельницький,
Що ляшеньків тисне.
Гей, поїхав Хмельницький
К Золотому Броду, —
Гей, не один лях лежить
Головою в воду.
«Не пий, Хмельницький, дуже
Золотої Води, —
Їде ляхів сорок тисяч
Хорошої вроди».
«А я ляхів не боюся
І гадки не маю —
За собою великую
Потугу я знаю,
Іще й орду татарськую
За собой веду, —
А все тото, вражі ляхи,
На вашу біду».
Ой втікали вражі ляхи —
Погубили шуби...
Гей, не один лях лежить
Вищеривши зуби!
Становили собі ляхи
Дубовії хати, —
Ой прийдеться вже ляшенькам
В Польщу утікати.
Утікали вражі ляхи,
Де якії повки, —
Їли ляхів собаки
І сірії вовки.
Гей, там поле,
А на полі цвіти —
Не по однім ляшку
Заплакали діти.
Гей, там річка,
Через річку глиця —
Не по однім ляшку
Зосталась вдовиця...

Золотий Брод, Золота Вода — поетичні назви урочища Жовті Води.

Тема: оспівування мужності, героїзму, винахідливості Б. Хмельницького — видатного українського гетьмана, його прагнення здобути волю і щастя народу в боротьбі з ляхами.

Ідея: уславлення Б. Хмельницького — народного ватажка, талановитого полководця, мудрого державного діяча.

Основна думка: народ шанує і поважає своїх захисників і тому прославляє їх у піснях.

Жанр: історична пісня.

Композиція

Експозиція: розповідь про Б. Хмельницького, порівняння його з хмелем.
Зав’язка: застереження гетьману — перед битвою з ляхами не пити Золотої Води.
Кульмінація: перемога над ворогом.
Розв’язка: «Утікали вражі ляхи…».

Художні особливості пісні
Метафори: «хміль в’ється, грає, кисне», «становили хати».
Епітети: «золота Вода», «хороша врода».
Гіпербола: «Гей, поїхав Хмельницький к Золотому Броду,—
Гей, не один лях лежить головою у воду».
Повтори: «Чи не той то хміль?», «Ой, той то Хмельницький», «…вражі ляхи».
Риторичні запитання: «Що коло тичини в’ється?», «Що по ниві грає?», «Що у пиві кисне?».
Is not that honey
What is the circle of Tychyna sleeping?
Oh that Khmelnitsky
What kind of beats is beating.
Is not that honey
What is playing beer? ..
Oh that Khmelnitsky
What the foxes cut.
Is not that honey
What is the oxygen in the beer?
Oh that Khmelnitsky
What a frog presses.
Hey, went to Khmelnitsky
To the Golden Brod, -
Hey, not one lying lying
Head to the water.
"Do not drink, Khmelnytsky, very much
Gold Water, -
There are forty thousand strawberries
Good luck. "
"And I am not afraid of the straw
And I have no idea -
Great behind you
I know the money
And still the Tartar horde
Drive by myself -
And all that, the enemy laces,
For your misfortune. "
Oh, the foes flew away -
Ruined coats ...
Hey, not one lying lying
Harvesting your teeth!
Become a path for us
Dubovy huts, -
Oh, it will already be fiddles
To flee Poland.
Fleeing enemy lines
Where are the streaks?
They ate dogfishes
And the wolves are gray.
Hey there is a field
And in the field of flowers -
Not one bead
Babies cried
Hey there is a river
Through the river duct -
Not one bead
The widow remained ...

Golden Brod, Golden Water - poetic names of the tract Yellow Water.

Theme: the glorification of the courage, heroism, ingenuity of B. Khmelnytsky, the prominent Ukrainian hetman, his desire to gain the will and happiness of the people in the struggle against the straw.

Idea: glorification of B. Khmelnitsky - people's leader, talented commander, wise statesman.

The basic idea is that people respect and respect their defenders and therefore glorify them in songs.

Genre: historical song.

Composition

Exposition: a story about B. Khmelnitsky, a comparison with hops.
Zastazhka: warnings of Hetman - do not drink Golden Water before the battle with the straw.
Culmination: victory over the enemy.
Resolution: "Fugitives flew ...".

Artistic features of the song
Metaphors: "Humble drinks, plays, oxygen," "make huts."
Epithets: "Gold Water", "Good Fatherland".
Hyperbola: "Hey, he went to Khmelnytsky to the Golden Brod,"
Hey, not one lying head in water. "
Repeat: "Is not that the hops?", "Oh, that Khmelnitsky", "... the enemy lines".
Rhetorical questions: "What is the point of a whip?", "What is playing in the field?", "What is the oxygen in the beer?".
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет