Текст песни Sveriges Radio - Makt som sjukdom 2

Просмотров: 5
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Sveriges Radio - Makt som sjukdom 2, а также перевод песни и видео или клип.
Makt som sjukdom är ett återkommande tema i alla Fromms böcker. Ta den diskussion som uppstått kring Anders Behring Breivik. Först får han diagnosen ”paranoid schizofreni” – ett psykotiskt tillstånd – sedan friskförklaras han. Att i detta fall kritisera psykiatrins anspråk på vetenskaplighet ter sig en aning överflödigt när den så till den milda grad dragit ner byxorna på sig själv. Men vad är det som gör att vi så gärna säger: ”han är ju sjuk i huvet”? En frommsk analys intresserar sig mindre för mördarens motiv och verklighetsuppfattning. Det sjuka finns i det uppenbara: i våldet, i maktlystnaden. Genom att ta makten över andra människors liv, uppgår Breivik i något större än han själv. Makten lindrar för stunden, men är också ett övergående rus. Här uppenbaras en radikalt annorlunda syn på makt än den som idag präglar samhällsvetenskapen och till och med finns inbyggd i språket: Det är ingen skillnad på makt och maktmissbruk, makt är missbruk. Makt korrumperar inte, makt är korruption. Makt skapar definitivt inte kunskap och mening som Foucault-inspirerade teoretiker idag så gärna vill tro. Makt döljer kunskap och berövar livet på mening.

Men är inte makt också den dominerande principen i det samhälle som vi lever i? Något vi redan i tidig barndom tvingas förhålla oss till? I familjen, i skolan, och så småningom i arbetet? Jo, och däri ligger Fromms kritik. Samma makt, konkurrens och förtingligande som vi förfärar oss över när det tar sig extrema former, utgör också den industriella kapitalismens stomme, menar Fromm. Fromm var socialist, ändå hyste han stor tilltro till individens förmåga att göra skillnad. Det Fromm kallar kärlek, en moraliskt grundad och disciplinerad praktik, det vill säga något ganska annorlunda än vad vi vanligen förknippar med kärlek, är ett öppet val för alla som kan överbrygga om än inte utrota den existentiella ensamheten. För sin kärlekskonst och flera andra livsfilosofiska läror blev han kritiserad av forna Frankfurtkollegor som Theodor Adorno och Herbert Marcuse. Fromm moraliserade sa de, Fromm individualiserade, han lade en orimlig börda på den förtryckta individens axlar som i förlängningen legitimerade den rådande ordningen.

Man kan undra vad dessa kritiker skulle ha sagt om den monstruösa anpassningsapparat som den kliniska psykologin idag växt till? Och vilka var deras råd till den som i väntan på den stora revolutionen tvingas leva i underordning? Hos Fromm fanns en djup civilisationskritik som var och förblivit ytterst ovanlig bland praktiserande psykologer, men det som utmärker honom som kritisk teoretiker är just att han också riktade sig till dig, till ett du som inte vill integreras i maktsamhället, men som ändå lever i det och måste förhålla sig till det. Du som söker vägar mellan det positiva tänkandets navelskådning och cynismens förrädiska bekvämlighet, kommer hos Fromm att finna råd och mod för att leva ett missanpassat liv.
Makt сом sjukdom är ЕТТ återkommande Тема Мне Алла Fromms Böcker . Та ден Diskussion сом uppstått Кринг Андерс Беринг Брейвик . Форст далеко Хана diagnosen " параноиком schizofreni " - ЕТТ psykotiskt tillstånd - седан friskförklaras Хань. Att я Detta упасть kritisera psykiatrins anspråk på vetenskaplighet тер SIG ванной АНИНГ överflödigt Nar ден SÁ до логова Milda град dragit нер byxorna взнос в SIG själv . Мужская VAD är Det Som Gör Att VI så GARNA SAGER : " Хан är Ю. sjuk я huvet " ? En frommsk Analys intresserar SIG mindre för mördarens мотив оч verklighetsuppfattning . Det sjuka финны я Det uppenbara : я våldet , я maktlystnaden . Genom Att та makten над Андре människors Лив uppgår Брейвика я något störreхан själv . Makten lindrar för Stunden , мужчины är också ЕТТ övergående рус . Хар uppenbaras EN radikalt annorlunda син взнос в makt An Den сом Idag präglar samhällsvetenskapen оч до оч мед финны inbyggd я språket : Det är Ingen skillnad взнос в makt оч maktmissbruk , makt är missbruk . Makt korrumperar инте , makt är korruption . Makt skapar definitivt инте kunskap оч мениц сом Фуко inspirerade teoretiker Idag så GARNA пос тро . Makt döljer kunskap оч berövar livet взнос в мениц .

Мужчины är инте makt också ден dominerande principen я Det samhälle сом VI рычаг я ? Något VI Редан я tidig barndom tvingas förhålla OSS до ? Я Familjen , я Skolan , оч så småningom я arbetet ? Джо, оч дари Ligger Fromms Kritik . Samma makt , konkurrens оч förtingligande сом VI förfärar OSS över Nar Det смолы SIG экстремумы бывший , utgör också ден industriella kapitalismens stomme , Менар Фромм . Фромм вар социалист, Анда hyste хан Stor tilltro до individens Formaga Att ГОРА skillnad . Det Фромм Каллар kärlek , ванная moraliskt grundad оч disciplinerad практик , Det пос саги något ganska annorlunda än VAD VI vanligen förknippar Med kärlek , Ar ЕТТ öppet Val для Аллы сом кан överbrygga ом än инте utrota ден existentiella ensamheten . За грех kärlekskonst оч Флера Андра livsfilosofiska läror blev хан kritiserad пр Форна Frankfurtkollegor сом Теодор Адорно оч Герберт Маркузе . Фромм moraliserade SA DE , Фромм individualiserade , хан обременял EN orimlig Борда взнос в логово förtryckta individens axlar сом я förlängningen legitimerade ден rådande ordningen .

Человек кан undra VAD Десса Критикер skulle га САГТ ом ден monstruösa anpassningsapparat сом ден kliniska psykologin Idag växt до ? Ох Вилка вар deras RAD до ден сом я väntan взнос в ден Stora revolutionen tvingas левов я underordning ? Ос Фромм fanns EN djup civilisationskritik сом вар оч förblivit ytterst ovanlig мягкий praktiserande psykologer , мужчины Det Som utmärker honom сом kritisk teoretiker är просто Att хан också riktade SIG до раскопок , до ЕТТ дю сом инте пос integreras я maktsamhället , мужчины сом Anda рычаг я йе оч MASTE förhålla SIG до Det. Du сом söker Вагар Меллан Det Positiva tänkandets navelskådning оч cynismens förrädiska bekvämlighet , Kommer шлюшка Фромм Att Финна Råd оч мод для Att левов ЕТТ missanpassat Лив .
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет