Текст песни kinetic flow - forest of dreams

Просмотров: 3
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни kinetic flow - forest of dreams, а также перевод песни и видео или клип.
И сэбёгыль бичунын чосэндаль огамбода сэнсэнан юккамэ сэгеро
Понэчжунын пурыго тумёнан парансэ
Сульчвиан моми чамдын и кориль хвэчжокко танида маннанын мачжимак щинходыни
Ппумнын бульгын щинхорыль ттара хвэсэк корирыль коросо кадабони
Чжом нассоро поинын кынёга поинчжок оптон нунмулло нарыль пангё
Тэянбода ттыговочжин на кынёэ гасымэ ангё

Чангаро бичин чосындаль чимдэгаро нараон парансэга чонэчжун
Кынёэ морипиныль пого нунмури пиндора
Сунган пикаго нагаборин щияын
Огамэ чончжоныль ыйми химихэчжин нэ хонын порабит нуныль качжин
Арымдаун кынёрыль маннаро парансэрыль ттара
Момванэ супыро нанын нарага
Тан дульманэ карагэ огамэ нарагэ апымын ичжоборигэ
Нэ сонын кынёэ чимачжарагэ

Ханырэ наллин адырэналлин ханадо хванариль омнын игосын
Кынёва на парансэмани юккамэ кёгамыро
Огамттавинын човорэюорин кичжокэ ттан
Щвит! Монванэ сум *2

Ольманкымэ щигани чинаннынчжи молла хона хансумчжаго ккэобвадо
Ёчжони ни пуманиранынгэ ккочжибобвадо ккуми аниранынгэ
Хэнбокэ манчжокэ чамщибоинын мучжигэгатын саранира хэдо
Хыточжиль ичёчжиль курымира хэдо точжильдытэ
Нэ гамчжонын мориронын мотэ ихэрыль
Сывичига нэрёчжин сэсани чонщин гонканэ тоуми
Кынёль мащиго чвихальгоя пончжисунын момхванэ суп

Монхванэсупэнын сульпанын госын опсодо мамманэмогымён чвиальсуикко
Намущипын ханыльсэк, ханырын ёндусэк, нунбичынборасэк
Огамэ хёнщильгванын модынгэ да
Чонпандэчжиман номуна моннонхан ённонхан
Кынёнунбитсогэ нан сумыльчуго чичжёквинын парансэ
Огэчжоль ищибса таль асадаль гва асанё апым ттавинын омнынгот монхванэ суп

Ханырэ наллин адырэналлин ханадо хванариль омнын игосын
Кынёва на парансэмани юккамэ кёгамыро
Огамттавинын човорэюорин кичжокэ ттан
Щвит! Монванэ сум *2

Ачжик намын йегидырын ёги туго кальгэ нанын таым тарыль киякамё
Апын касым чусырин ху
Кыричжи мотанын кыримирадо ноль мориэ кыригиэн чунбунэ
Миэрыль хынбунэ ча бонэль мосыби нунэ хвонхэ
Тащи манналь нарэн парансэнын понэчжи анадо двэ
Огамэ сэгёэсон огами боль су опсоттон
Нова на тан тульманэ Paradise

Нэ сонмокщиге панырэ ккытын щиганэ хырымэ кынырэ момыль гарин супэсоэ откечжоль ищибса тарыль сахылло ччогэчжё хоныль ногинын мачжимак кисы погэчжинын ипсуль чокщинын ачим исыль чольдэро иссыль су омнын иягинын анин ияги нунапэ арынарынгоринын арымдаун кыдэё чосындари ттынын бамэнын парасэрыль бонэчжуо саранын ma dear
Я себогыл бичун выбралендал огамбода сенсенан юккаме сегеро
Purigo tumenan paranse Понечжу
Sulchvian momi chamdyn i koril hvechjokko tanida manna macjimak shinhodini
Ppum's bulgin shinhoril ttara hvesek koriril koroso kadaboni
Chjom nassoro poin kynyoga poinchjok opton nunmullo naryl pangyo
Teyanboda ttygovochjin на kynyoe gasyme angyo

Changaro bichin chosindal chimdegaro naraon paransega chonechjun
Kynyoe moripinyl pogo nunmuri pindora
Растянутый Picago nagaborin chiain
Огаме чончжонил йими химихечжин не хон порабит нунил качжин
Арымдаун кынёрил маннаро парансерил ттара
Момване супиро хлеб нарага
Tan dulmane karage ogame narage apimyn ichjoborige
Давайте читать эту газету

Hanire nallin adyrenallin hanado hvanaril omnin игозин
Кинёва на парансемани юккаме когамиро
Човореюорин кечджоке ттан Огамттавина
Щвит! Сумма Monvane * 2

Olmankyme shigani chinannynchji molla khona hansumchjago kkeobvado
Yochjoni ni pumaniranynge kkochjibobvado kkumi aniranynge
Haranboke manchjoke chamshiboin muchjigegat saranira hedo
Хиточжиль ичёчжили курымира хело точжилдытэ
Близнецы этого гамчжон морирон
Сивичига нерёчжин сесани чонсин гонканэ томи
Кёл машчиго чвихалгоя пончжисунин суп момхване

Опосодо сульпы Монхванесупена mammanemogymyon chvialsuikko
Если мы оплакиваем потерю, если мы оплакиваем потерю, если мы оплакиваем потерю
Огаме - это дерево хиеншилгвы
Чонпандеджиман nomuna monnonhan yonnonhan
Kynyonunbitsoge nan sumylchugo chichjokvin paranse
Огечжол ишибса тал асадал гва асанйо апым ттавин омнингот монхване суп

Hanire nallin adyrenallin hanado hvanaril omnin igosin
Кинёва на парансемани юккаме когамиро
Chovoreyuorin kechjoke ttan Огамттавина
Щвит! Сумма Monvane * 2

Ачжик намин егидирин йоги туго калге нанын тайм тарил киякамё
Opin касим чусирин ху
Киричи мота крымирадо зеро мори киригиен чунбуне
Мирил хынбуне ча бонель mosybi нуне хвонхе
Tashi mannal ponechji anado dve of the sun paransen
Ogame segyeson ogami bol su opsotton
Нова на тан тульмане рай

Если вы обнаружите, что у вас есть проблемы с чем-либо из вышеперечисленного, вам следует подумать о том, чтобы хорошо выспаться.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет