Текст песни BumKey - Bad Girl

Просмотров: 15
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни BumKey - Bad Girl, а также перевод песни и видео или клип.
Yeah let me tell you
about this one girl I know
She’s a bad girl (Bad girl)
She breaks my heart and Play my heart (you know what i mean?)
оджэтпам нэ ёккэноморо
на хэлгыт хумчьёбвассо
уллинын джохвабэльсори
батджианнынно нан альгоиссо
ккаман пами джинамён даши гыегеро
нон дорагагетчи
ачими бальгаогиджёнэ
нольбонэджояхэ no no no no

нон нэёпэнуво эингачи
нахаго нон ттак нэирачим
ккажиман хамкэхаджи бульпьёнханти
хана омнын нон амадо мёотшиганви
гы сарамеге нан мачи нэ экс
нонсукхан нэ апэсо эгадоененгон наджи
нон усо пульё гы сугон
нан сумджугё

Baby you’re my queen, My everything
но ёбшин харудо сальсуобсо
иромьён андоэнынджуль альмьёнсо
джакумман ппаджодыльгоиссо

You are so bad girl
Oh bad girl
нан нэгэ джундок дэборьёссо
(So addicted to you)
Cause you’re so bad girl
Bad bad girl
ирон мичиньёнэнын гыманхалле
So so dangerous (yeah)
So dangerous (so dangerous)
So so dangerous (huh)
So dangerous
You are so bad girl
Bad bad girl
Don’t you ever make me cry

наль доваджо
мьётбьёншигина на даджимхэннындэ
вэ джакку дораганынгонджи
оринаичором норыльчаджа хемэинэ
шигани гальсурок (сурок)
мичигессо (гессо)
норыль иджояхагетчи
онэсэ номуна иксукхан
но'хянги дживоягетчи

нэ джонхвага улльё
нан тто сумджугё
нахантэ дэхёнмом анттэнчэ
амугэтдо морынын гыномхантэнын
амурочианкэ нэирын
ёнджэбонья муро
ёпэиннын нэга тто мвон нэкким?
джанынчёк гы моксори ётдытджи
иджун мёнчонгин нугу?
нан хэнбоккхаджидо анхындэ вэ
дэчэ иккэныль
ночимотэ гыньёнын чакаджианна
джёлдэ гыньёнын уахаджианна
самурёдо мотдоль дэрамагата
да альгодо джаёнсырон
сарамын гьё хана
интоксикатэд вихэомханджит
ёчапи нэиридомён даши
мёльккэмхан ёджааро бьёнхаль
нига ашвин нэеген и гвангё

You are so bad girl
Oh bad girl
нан нэгэ джундок дэборьёссо
(So addicted to you)
Cause you’re so bad girl
Bad bad girl
ирон мичиньёнэнын гыманхалле
So so dangerous (yeah)
So dangerous (so dangerous)
So so dangerous (huh)
So dangerous
You are so bad girl
Bad bad girl
Don’t you ever make me cry
Yeah let me tell you
I know this girl
She’s a bad girl
She breaks my heart and play my heart (you know what i mean?)
ojatpam ne ekkénémo
Helgyt Humchyobvasso
Ullinin Johwabelsori
Batjiannano Nan Algoisso
Kkaman Pami Jinamyon Dashi Gyhegero
non doragagchi
achemi balgaogijenge
nolbonejoyahe no no no no

non neypenuvo eingachi
nahago non ttak neirachim
Kkazhiman Hamkehaji Bulpyonkhanti
Hana Omnyn Non Amado Motshiganvi
gee saaremege nan machi ne ex
Nonsukhan Ne Apeso Egadoenengon Naji
non uso bullet gee sugon
Nan Sumjugo

Baby you’re my queen, My everything
but ёbshin harudo salsuobso
iromyon andoeninjul almyonso
jakumman pajodylgoisso

You are so bad girl
Oh bad girl
nan nege jundouk deboriorso
(So ​​addicted to you)
Cause you’re so bad girl
Bad bad girl
iron michinenenyn guimanhalle
So so dangerous (yeah)
So dangerous (so dangerous)
So so dangerous (huh)
So dangerous
You are so bad girl
Bad bad girl
Don’t you ever make me cry

Nova dovaggio
mjotbyenshigina na dajimhennyde
ve jakku dorangyngongi
orinaichorom norylchadzha hemeine
shigan galsurok (marmot)
michigeso (gosso)
idyoyahagetchi noryl
onsese nomuna iksukhan
no'hyangi jyvoyagtchi

ne jonhwaga ullya
Nan Tto Sumjugo
nahante dehyonm anttenche
Amugatdo Morynyn Gynomkhannen
Amurochianke Neyryn
yenjabonya muro
Yepainynn nega tto mvon nekkim?
dzhanynchek gee mokori yotdydzhi
ijun menchongin nougou?
nan hanbokkhajido anhende ve
deche ikkenyl
nighttime gyunyonn chakadzhianna
jealde gyunyonn uahadzhianna
samurodo motdol deramagata
yes algodo jyonyron
saramyn gyo khan
intoxicated vihomhandit
Yochapi Neiridomen Dashi
Mölkkamkhan yojaaro bienhal
Nyga Ashvin Neegen and Gwangyo

You are so bad girl
Oh bad girl
nan nege jundouk deboriorso
(So ​​addicted to you)
Cause you’re so bad girl
Bad bad girl
iron michinenenyn guimanhalle
So so dangerous (yeah)
So dangerous (so dangerous)
So so dangerous (huh)
So dangerous
You are so bad girl
Bad bad girl
Don’t you ever make me cry
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет