Текст песни Чогьял Намкай Норбу - Песня Ваджры

Просмотров: 7
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Чогьял Намкай Норбу - Песня Ваджры, а также перевод песни и видео или клип.
Э-МА КИ-РИ КИ-РИ
МАС-ТА ВА-ЛИ ВА-ЛИ
СА-МИ-ТА СУ-РУ СУ-РУ
КУ-ТА-ЛИ МА-СУ МА-СУ
Э-КА-РА СУ-ЛИ БХА-ТА-Е
ЧИ-КИ-РА БХУ-ЛИ БХА-ТА-Е
СА-МУН-ТА ЧАРЬЯ СУ-ГХА-Е
БХЕ-ТА СА-НА БХЕ-КУ-ЛА-Е
СА-КА-РИ ДУ-КХА-НА
МА-ТА-РИ ВАЙ-ТА-НА
ПА-РА-ЛИ ХИ-СА-НА
МА-КАР-ТА КЕ-ЛА-НАМ
САМ-БХА-РА-ТА МЕ-КХА ЧАНТА-ПА
СУРЬЯ БХА-ТА-РЕ ПА-ША-НА-ПА
РА-НА БХЕ-ТИ СА-ГХУ-РА-ЛА-ПА
МАСМИН СА-ГУ ЛИ ТА-Я-ПА
ГХУ-РА ГХУ-РА СА-ГХА КХАРНА-ЛАМ
НА-РА НА-РА И-ТХАР-ПА-ТА-ЛАМ
СИР-НА СИР-НА БХЕ-СА РАСПА-ЛАМ
БХУН-ДХА БХУН-ДХА ЦИ-ЩА СА КЕ ЛАМ
СА СА: РИ РИ: ЛИ ЛИ: И И: МИ МИ:
РА РА РА:
E-MA KI-RI KI-RI
MAS-TA VA-LI VA-LI
SA-MI-TA SU-RU SU-RU
KU-TA-LI MA-SU MA-SU
E-KA-RA SU-LI BHA-TA-E
CHI-KI-RA BHU-LI BHA-TA-E
SA-MUN-TA CHARIA SU-GHA-E
BHE-TA SA-NA BHE-KU-LA-E
SA-KA-RI DU-KHA-NA
MA-TA-RI WI-TA-NA
PA-RA-LI HI-SA-NA
MA-CAR-TA KE LA LA NAM
SAM-BHA-RA-TA ME-KHA CHANTA-PA
SURYA BHA-TA-RE PA-SHA-NA-PA
RA-ON BHE-TI SA-GHU-RA-LA-PA
MASMIN SA-GU LI TA-YA-PA
GHU-RA GHU-RA SA-GHA KHARNA-LAM
NA-RA NA-RA I-THAR-PA-TA-LAM
SIR-ON SIR-ON BHE-SA RASPA-LAM
BHUN-DHA BHUN-DHA QI-SCHA SA KE LAM
SA SA: RI RI: LEE LI: AND AND: MI MI:
RA RA RA:
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет