Текст песни Минус - Je suis malade

Просмотров: 10
1 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Минус - Je suis malade, а также перевод песни и видео или клип.
Жёнё рэвэ плю
Жёнё фюмэ плю
Жёнэ мэмо плю дистуар
Жё сви саль сан туа
Жё сви лед сон туа
Ком юн фюлин
Дон зён дортуар

Жё нэ плю зонви дэ виврю ма ви
Ма ви сэссэ кон тю пар
Жё нэ плю дё ви
Мэм мон ли
Сё трансформ он кэдёгяр
Контю тон ва

Жё сюи малядэ комплетуман малядэ
Ком кан ма мэр сортэ лё суар
И кэль мю лессэ сёльавэк мон дэзэспуар

Жё сюи малядэ парфэтюман малядэ
Тарив он нё сэ жамэ кон
Тю рпар он нё сэ жамэ зу
Э са ва фэр бян то дё зён
Кё тю тон фу

Сё тамур мэ тю
Си са ко(н)тиню
Жё крэврэ с(ё)ль авэк муа
Прэ д(ё) ма радьё ком эн гос идьё
Эникутан ма пропр вуа
ки шан тэра

Жё сюи малядэ сомплетэман малядэ
Ком кон ма мэр сортэ лё суар
И кэль мэ лессэ с(ё)ль авэк мон дэзэспуар

Жё сюи малядэ сэ са жё сюи малядэ
Тю ма привэ дё ту мэ шон
Тю ма видэ дё ту мэ мо
Эжэ лё кёр комплетэман малядэ
Сэрнэ дэ барикадэ
Тёнтан жё сюи малядэ
Zhёnё rэvэ spat
Zhёnё fyumэ spat
Zhёnэ mэmo spat distuar
Zhё shrank saly san Twa
Zhё shrunk ice Son Twa
Com yong fyulin
Don zёn dortuar

Zhё nэ spat zonvi dэ vivryu you ma
Ma you sэssэ horse Tue par
Zhё nэ spat dё you
Mэm mon you
Sё transform on kэdёgyar
Kontyu ton ca

Zhё Syui malyadэ kompletuman malyadэ
Com ma kan mэr sortэ lё Zuar
And kэly mu lessэ sёlyavэk mon dэzэspuar

Zhё Syui malyadэ parfэtyuman malyadэ
Tariv on nё sэ zhamэ horse
Tue rpar on nё sэ zhamэ zu
Э are First fэr Bian it dё zёn
Kё Tue ton fu

Sё Tamura m @ Tue
They are ko (n) tinyu
Zhё krэvrэ with (as ñ) ly avэk Moa
Prэ e (as ñ) ma radyё com эn gos idyё
Эnikutan ma propria vua
ki shan tэra

Zhё Syui malyadэ sompletэman malyadэ
Com horse ma mэr sortэ lё Zuar
And kэly m @ lessэ with (as ñ) ly avэk mon dэzэspuar

Zhё Syui malyadэ sэ are zhё Syui malyadэ
Tue ma privэ dё now m @ Sean
Tue ma vidэ dё now m @ th
Эzhэ lё kёr kompletэman malyadэ
Sэrnэ dэ barikadэ
Tёntan zhё Syui malyadэ
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет